WIELKIE ZYSKI

Od początku w obrębie systemu komunikowania masowego występo­wały tendencje zgodne z jego kapitalistycznym charakterem: komercjaliza­cja, konkurencja, koncentracja. Odkrycie, że prasa przynosi wielkie zyski, jeżeli jest umiejętnie wykorzystywana dla potrzeb reklamy, powodowało stały wzrost publikowanych inseratów, idący w parze z troską o ciągłe pod­noszenie nakładów. Rezultatem tego było utowarowienie gazet i ostra walka konkurencyjna między wydawcami,… Czytaj więcej »

W NAJBARDZIEJ ROZWINIĘTYCH KRAJACH

W ten oto sposób u progu XX w. w najbardziej rozwiniętych krajach (Ameryce, Anglii, Francji) wykształciły się zręby systemu komunikowania masowego. Obejmował on z jednej strony – prasę popularną (masową), adre­sowaną do najszerszych rzesz odbiorców i powszechnie naśladującą styl ga­zet Pulitzera i Hearsta, a z drugiej strony – prasę prestiżową (elitarną), prze­znaczoną dla odbiorców wyrobionych… Czytaj więcej »

NAJISTOTNIEJSZA PRZYCZYNA

Jednakże najistotniejsza przyczyna powodzenia prasy żółtej tkwiła w jej warstwie formalnej – uproszczeniu języka i wizualizacji tekstu. Po raz pierw­szy prasa nie tylko zwracała się do czytelnika rzeczywiście masowego, lecz także przemawiała jego językiem, stosując takie słownictwo, składnię i styli­stykę, jakimi on posługiwał się na co dzień. Co więcej, tak jak w jego kom­petencji komunikacyjnej… Czytaj więcej »

TAJEMNICA SUKCESU

Tajemnica niesłychanego sukcesu Pulitzera i Hearsta kryła się w mody­fikacjach wprowadzonych przez nich do treści i formy gazety. W pogoni za atrakcyjnością doprowadzili oni do skrajności tematyczny profil swoich ga­zet. Na ich łamach królowała wszelkiego rodzaju sensacja (zbrodnie, skan­dale, afery, plotki), przesycone seksem opowieści, niewybredna satyra, pseu­donaukowe rewelacje, przygodowo-romansowa literatura oraz komiks (od tytułu pierwszego… Czytaj więcej »

WSZYSTKIE INSTYTUCJE

Wszystkie te instytucje przyczyniły się walnie zarówno do profesjonalizacji dziennikar­stwa (specjalizacji i podziału pracy, krystalizacji etyki zawodowej), jak i standaryzacji gazety [Sandman, Rubin, Sachsman, 1976], Momentem kulminacyjnym zachodzących przemian było pojawienie się następnej generacji gazet, tym razem masowych w pełnym tego słowa zna­czeniu. Należały do nich: „Le Petit Journal” (założony w 1863r. przez Mil- lauda) w… Czytaj więcej »

DALSZY POSTĘP

Gazety oparte na modelu komercyjnym, tzn. eksponujące informacje, rozrywkę i reklamę, wszędzie gdzie się pojawiły, odnosiły duże sukcesy, wyrażające się przyrostem nakładów rzędu 20-40 tys. egzemplarzy. Ozna­czało to pokonanie pierwszego progu na drodze do umasowienia prasy.Dalszy postęp na tej drodze zależał od zbudowania odpowiedniej infra­struktury, usprawniającej zbieranie materiałów, druk i kolportaż prasy. Stwo­rzenie takiej infrastruktury… Czytaj więcej »

PRZEŁOMOWY CHARAKTER

Przełomowy charakter tych gazet, otwierających nowy rozdział w histo­rii prasy, polegał na nowych zasadach działania i nowym sposobie redagowa­nia. Przede wszystkim celem uprzystępnienia gazety obniżono jej cenę, prze­rzucając główny ciężar finansowania kosztów wydawniczych z prenumeraty na wpływy z ogłoszeń i reklam. Te natomiast zależały od poczytności pisma i zdolności przyciągnięcia jak największej liczby bogatych ogłoszeniodaw­ców.… Czytaj więcej »

NASILENIE SIĘ PRZEMIAN

Systematyczne nasilanie się tych przemian, ich głęboka współzależność, a także kumulatywny charakter, wszystko to sprawiało, że w krajach najszyb­ciej się rozwijających powstały w XIX w. warunki sprzyjające umasowieniu prasy. Przedmiotem umasowienia nie mogła być wszakże prasa w jej dotych­czasowym kształcie, tzn. przepojona treściami politycznymi, filozoficznymi i publicystycznymi, zwracająca się do czytelnika wyrobionego. Musiała to być prasa… Czytaj więcej »